Cách đăng ký học

Bạn có thể tìm kiếm và xem các tài liệu học trên trang tin tức của Livekos.com mà không cần đăng ký. Để tham gia học, theo dõi tiến độ, làm bài kiểm tra và đưa ra các đánh giá trên trang Livekos.com bạn phải đăng ký tài khoản miễn phí. Mục này sẽ đưa ra các hướng dẫn cần thiết và đơn giản nhất để các bạn có thể trải nghiệm học tập tại Livekos.com như cách đăng ký, đăng nhập, thanh toán học phí và các hướng dẫn tham gia lớp học của Livekos.com. 

© 2017 Academics All Rights Reserved. Developed And Designed By Livekos.Com